Projekt „Ok.RUCH!” dedykowany dla dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych od 1 września do 31 grudnia 2022r.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA OKREŚLAJĄCE ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI PROJEKTU:

„Ok.RUCH”

1.09. – 31.12.2022 r. dofinansowywany ze środków budżetowych, przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.


INFORMACJE O PROGRAMIE:

Projekt „Ok.RUCH!” zakłada organizację i prowadzenie systematycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dziewcząt, uczennic szkół ponadpodstawowych – jako grupy najbardziej zagrożonej otyłością  i zwolnieniami z zajęć wychowania fizycznego.

Zajęcia będą uzupełnieniem obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole i będą ukierunkowane na rozwijanie podstawowych cech motorycznych.

Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, aby zachęcić do uczestnictwa jak najwięcej dziewcząt, które mają problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała oraz chcą poprawić swoją sprawność fizyczną.

Będą się one odbywać na różnych obiektach sportowych, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.

 • W ramach programu zostaną zorganizowane i przeprowadzone pozalekcyjne, systematyczne zajęcia dla uczennic szkół ponadpodstawowych.
 • Program obejmuje prowadzenie zajęć w wymiarze 2-3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych zajęciach ruchowych.
 • Zakładamy, że liczebność grup zajęciowych będzie wynosić 12 -15 osób. Będą to uczennice szkół ponadpodstawowych – niebędące członkami żadnego klubu sportowego.
 • Realizowane w ramach projektu zajęcia ruchowe będą miały charakter zajęć ogólnorozwojowych i prowadzone będą w dwóch blokach:
  • Blok I – fitness – zajęcia grupowe (np. low-impact, hight-low, body-ball, step, stretching, pilates, itp.)
  • Blok II – zajęcia w terenie (np. nordic-walking, marszobiegi, biegi, atletyka terenowa itp.)
 • Zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 • W ramach programu zostanie zorganizowane obowiązkowe szkolenie dla osób, które będą prowadziły zajęcia z dziewczętami ze szkół ponadpodstawowych. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione założenia, cele i formy realizacji programu. Zostaną także przeprowadzone warsztaty praktyczne dla nauczycieli związane z tematyką zajęć w poszczególnych blokach jw. tj.:
  • Fitness – trening funkcjonalny i trening interwałowy;
  • Nordic Walking - w teorii i praktyce;
  • Znaczenie aktywności ruchowej w życiu człowieka – wykład.
 • W ramach programu zostanie zakupiony sprzęt sportowy dla każdej grupy tj. po 12 kompletów (piłki fitball, taśmy gumowe itp.).
 • Projekt zakłada niepobieranie jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć.

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w okresie  od 1 września – 31 grudnia 2022 roku 30 jednostek/zajęć (1 jednostka = 60 min x 60zł) sportowych pozalekcyjnych w 13 grupach województwa pomorskiego, gdzie każda grupa będzie składała się z 12 uczestników.

Organizator

 • Szkolny Związek Sportowy w Warszawie - koordynator   i    realizator   zadania,  
 • Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.

Uczestnicy - adresaci programu

 • nauczyciele wychowania fizycznego z danej szkoły;
 • dziewczęta ze szkół ponadpodstawowych.

Wnioskodawca (szkoła) zgłasza we wniosku wkład niefinansowy w postaci nieodpłatnego udostępnienia obiektu sportowego min. 600 zł od grupy jak i zarówno sprzętu w celu realizacji tych zajęć.

Sposób wyboru uczestników

Komisja Wojewódzka Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku rozpatrzy nadesłane wnioski i dokona wyboru uczestników programu, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy.

Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja Programu   powołana przez Zarząd Krajowy SZS.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski kandydatów, posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć na podstawie obowiązujących przepisów.

Sposób realizacji zadania

 • z wyłonionymi (w wyniku przeprowadzonej procedury) uczestnikami programu lokalne SZS zawierają indywidualne umowy;
 • zakres zadań prowadzących zajęcia sportowe i sposób dokumentowania wykonanych prac określa umowa;
 • SZS ubezpieczy uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy;
 • liczba uczestników zajęć sportowych prowadzonych w ramach „Projektu”, nie może być mniejsza niż 12 uczniów danej szkoły;
 • praca nauczyciela wf musi być udokumentowana w „dzienniku pracy nauczyciela” i stanowi dla wnioskodawcy podstawę wypłaty dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 • każda szkoła ponadpodstawowa może zgłosić do programu maksymalnie 1 grupę ćwiczebną (12 uczniów) i 1 prowadzącego;
 • nieodpłatne udostępnienie obiektu sportowego jak i zarówno sprzętu odbędzie się na podstawie stosownej umowy o udzieleniu nieodpłatnego wsparcia projektu wraz z wyceną przez zarządzającego obiektem;
 • każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników;
 • zajęcia 60 minutowe powinny być prowadzone z częstotliwością 2 - 3 razy w tygodniu dla każdego uczestnika,
 • uczestnicy zajęć – uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;
 • prowadzący zajęcia zobowiązuję się do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla uczestników w oparciu o Narodowa Bazę Talentów.

Nauczyciel przystępujący do programu będzie zobowiązany do:

 • bieżącego wypełniania elektronicznego dziennika zajęć wprowadzonego przez operatora projektu okruch.szs.pl ;
 • comiesięczne rozliczenie się z przeprowadzonych zajęć;
 • aktywnej współpracy z operatorem projektu w zakresie promocji, sprawozdawczości, ewaluacji, monitoringu, testu sprawności fizycznej (Narodowa Baza Talentów) i kontroli realizacji zadania;
 • realizacji projektu zgodnie z założeniami i podejmowania wszelkich obowiązków z niego wynikających;
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Biura Wojewódzkich SZS i Biuro Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Warszawie ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa w celu realizacji w/w Projektu. Administrator danych informuje, że przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez tego nie jest możliwe udział w Projekcie;
 • wyrażeniu zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych w/w Projektu w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach;
 • niezwłocznego informowania Wojewódzkiego SZS o wszelkich zmianach danych osobowych;
 • zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OC i NW dostępnymi na stronie okruch.szs.pl;
 • Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć co najmniej raz w trakcie realizacji zadania przeszli testy sprawnościowe (dostępne na platformie Narodowa Baza Talentów), których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do Narodowej Bazy Talentów (narodowabazatalentow.pl).

Pozostałe informacje:

 • Szkolny Związek Sportowy dopuszcza zmiany w osobach prowadzących realizację na pisemny wniosek szkoły w wypadkach losowych;
 • Uczestnicy zajęć są ubezpieczeni przez SZS w trakcie trwania projektu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a nauczyciel prowadzący od Odpowiedzialności Cywilnej;
 • Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia będzie płatne na podstawie co miesięcznych raportów z przeprowadzonych zajęć zatwierdzonych przez dyrekcję szkoły.

Organizator

Szkolny Związek Sportowy

Operator wojewódzki – Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku