Nowy Program Szkolnego Związku Sportowego w szkołach od września 2022

 

 

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA ANIMATORÓW SPORTU SZKOLNEGO

   Młodzieżowy Organizator Sportu (MOS)

    Młodzieżowy Sędzia Sportowy (MSS)

 

Zarząd Krajowy SZS w lipcu 2022 podpisał umowę z  Ministerstwem Edukacji i Nauki  na realizację przedsięwzięcia,

Kształcenie Animatorów Sportu Szkolnego

w formie kursów szkoleniowych:

    Młodzieżowy Organizator Sportu (MOS) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

    Młodzieżowy Sędzia Sportowy (MSS) dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

Program będzie realizowany od września do grudnia 2022r. Zgłoszeni nauczyciele do prowadzenia Programu MOS i MSS odbędą kurs przygotowawczy – 1 dniową Konferencję metodyczno-szkoleniową, którą zorganizuje Biuro WSZS.  Nauczyciele i uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe. Utworzony został portal internetowy Programu Kształcenie animatorów sportu szkolnego.

Wszyscy uczniowie po zakończeniu szkolenia otrzymają Certyfikaty i mogą wspierać działania nauczycieli wychowania fizycznego podczas organizacji imprez sportowych. Operatorem krajowym jest Zarząd Główny SZS.

Wojewódzkie SZS, jako operatorzy wojewódzcy będą dokonywali wyboru szkół i nauczycieli, którzy wezmą udział w Programie 2022. W województwie pomorskim planujemy utworzyć 20 grup szkoleniowych MOS i zatrudnić 20 nauczycieli oraz 20 grup szkoleniowych MSS i 20 prowadzących szkolenia.

MOS

przez młodzieżowego organizatora sportu, dalej jako „MOS”, rozumie się ucznia szkoły podstawowej klas VII-VIII lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył 14 rok życia oraz ukończył z pozytywną oceną kurs dla młodzieżowych organizatorów sportu organizowany przez Szkolny Związek Sportowy i jest przygotowany do pełnienia funkcji wolontariusza wspierającego organizację zawodów sportowych organizowanych przez szkoły, gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty, w ramach współzawodnictwa sportowego szkół;

Grupa powinna się składać z 15 uczniów. Każda grupa w okresie od 21 września do 31 grudnia powinna zrealizować 30 godzin zajęć szkoleniowych. 1 prowadzący x 30 godzin zegarowych x 70 zł = 2100 zł.

MSS

przez młodzieżowego sędziego sportowego, dalej jako „MSS”, rozumie się ucznia szkoły ponadpodstawowej, który ukończył 16 rok życia oraz ukończył z pozytywną oceną kurs dla młodzieżowych sędziów sportowych organizowany

przez Szkolny Związek Sportowy i jest przygotowany do pełnienia funkcji sędziego pomocniczego pod nadzorem sędziego głównego (sędzią głównym jest osoba pełnoletnia, odpowiedzialna za prawidłowe przeprowadzenie zawodów sportowych, w tym nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulujących współzawodnictwo sportowe w danej dyscyplinie sportu), podczas zawodów sportowych organizowanych przez szkoły, gminy, powiaty, województwa, oraz inne podmioty, w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.

Grupa powinna się składać z 10 uczniów. Każda grupa w okresie od 21 września do 31 grudnia (zajęcia teoretyczne do 30.11.2022) powinna zrealizować 20 godzin zajęć szkoleniowych. 1 prowadzący x 20 godzin zegarowych x 70 zł = 1400 zł. Wybór dyscyplin w programie: koszykówka, siatkówka, LA, tenis stołowy i badminton.

II część praktyczna będzie realizowana na wyjazdowej 3-dniowej konsultacji - grudzień 2022.