Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ZAJĘCIA PROGRAMU SKS
od 17.04.2021r. mogą się odbywać na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym będą się odbywać zajęcia, nie może przebywać więcej niż 25 osób.

Oczywiście takie zajęcia będą się mogły odbywać tylko za zgodą dyrektora szkoły.

Operator krajowy Programu SKS informuje, że od soboty 17.04 (na ten moment do 25.04) realizacja Programu SKS zostaje wznowiona
- na warunkach, które precyzyjnie są opisane w oficjalnym komunikacje na stronie SKS:
 

Operator Programu SKS województwa pomorskiego
Urszula Górska

Podstawa

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 r.
Poz. 700
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

...................................................

d) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:
„16a. Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:
1) działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób, albo
2) działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.”,

....................................................

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki