UCHWAŁA                                                                                                        

ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W GDAŃSKU

Gdańsk  dnia 20.10.2020

w sprawie organizacji XVII Zjazdu Delegatów WSZS w Gdańsku

 W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii Zarząd WSZS w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 20.10.20202 podjął Uchwałę o odwołaniu terminu i miejsca organizacji XVII Zjazdu Delegatów WSZS w Gdańsku.

 Czas i miejsce nowego terminu XVII Zjazdu Zarząd WSZS w Gdańsku ustali po odwołaniu stanu epidemii.

Podstawa prawna:

Art. 28. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:

„1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”.

Opublikowana w Ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. (Tacza Nr 4).

 

                                                                                                                                  Zarząd Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku